Słownik pojęć bankowych

BIK - Biuro Informacji Kredytowej
Jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców. BIK nie prowadzi czarnej listy dłużników, lecz jedynie informatycznie monitoruje sposób realizacji zobowiązań. Sytuacją najkorzystniejszą dla Ciebie jest terminowo regulowane zobowiązanie, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

BIG - Biura Informacji Gospodarczej
Przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych do BIG-ów, dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania określa Ustawa z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 50 poz. 424, ze zm.).

Kredyt bankowy
Operacja polegająca na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystywanego kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).

Kredyt hipoteczny
Środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Kredyt budowlano-hipoteczny
Środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.

Kredyt inwestycyjny
Kredyt bankowy jest kredytem udzielany na dłuższy okres czasu. Jest przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem oraz rozwojem działalności gospodarczej. Służy do sfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych mające na celu budowę lub rozbudowę istniejących już środków trwałych. Mogą być to inwestycje zarówno finansowe, materialne jak i niematerialne. Środki mogą być wykorzystane na wyposażenie, restrukturyzację, zakup lub budowę obiektów. Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Kredyt konsumpcyjny
Kredyt bankowy udzielany na określone potrzeby osób, a jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Zabezpieczenia kredytu stanowią najczęściej dochody kredytobiorcy lub poręczenia innych osób, a wysokość kredytu zależy od możliwości spłaty przez osobę zaciągającą kredyt.

Linia kredytowa
To limit w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym. W pierwszym z wymienionych przypadków rachunek może mieć saldo Dt - zadłużenie lub Ct - nadwyżka środków klienta. Wpływy na rachunek bieżący automatycznie spłacają kredyt. Po przekroczeniu czasu zadłużenia bank nalicza odsetki karne.

Pożyczka
Operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Pożyczka, w odróżnieniu od kredytu, występuje w formie gotówkowej.

Leasing
Jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Pożyczka bez BIK
Pożyczka na dowolny cel od osób fizycznych lub instytucji dla osób ze zła historia kredytową. Zabezpieczeniem pożyczki może być weksel, pojazd lub hipoteka.

Kredyt konsolidacyjny
Kredyt przeznaczony na spłatę innych zobowiązań finansowych (kredyty, karty kredytowe itp.). Istnieje możliwość po za spłaceniem innych kredytów dobrania dodatkowych środków pieniężnych. Wymagana jest dobra historia kredytowa. Zalecane jest spłacenie wszystkich posiadanych zobowiązań kredytowych.

Kredyt oddłużeniowy (restrukturyzacyjny)
Kredyt przeznaczony dla osób posiadających zadłużenia przeterminowane w innych instytucjach finansowych jak i zobowiązań komorniczych.

Kredyt samochodowy
Kredyt przeznaczony na zakup konkretnego pojazdu. Zabezpieczeniem kredytu jest współwłasność banku na pojeździe, cesja praw z AC lub zastaw sądowy.

Zadłużenie
Łączna kwota zobowiązań klienta wobec instytucji finansowej, obejmująca kwotę wypłaty, odsetki oraz wszystkie prowizje i opłaty.

Dojazd do Klienta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, umożliwiamy także spotkania poza siedzibą naszej firmy. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Ochrona danych

Umożliwiamy Państwu wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy. Dbając jednak o ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą, gwarantujemy Państwu najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dane teleadresowe

Agencja Handlowo-Usługowa "NIKTEX" ul. Stefana Batorego 1a
41-902 Bytom

tel. 32 281 95 37
Infolinia: 801 000 626
e-mail: kredyty@niktex.pl